SMAGRI -hanke

Muu

Climate-Smart Agriculture Improving agricultural water management for climate change adaptation

Hankkeen toiminta-aika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Duration of the project: 1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen kuvaus lyhyesti: Ilmastoviisas maatalous tarvitsee myös teknologisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Usein ongelmanratkaisu vaati useamman alan ja toimijan yhteistyötä. Hankkeessa vahvistetaan Savonian eri alojen yhteistyötä ja luodaan ilmastoviisaaseen maatalouteen kytkeytynyttä innovaatioekosysteemiä, jossa myös yrityksillä on tärkeä rooli. Hanketyön keskiössä on pilottialue ja yhteistyö lujittuu konkreettista kehitystyötä tehden.

Short description of the project: The climate system controls what we can grow and where we can grow it—and whether agriculture
is possible. The negative impacts of climate change are already being felt in the industry in the form
of increasing temperatures, weather variability, more frequent extreme weather events intensifying
water scarcity and risks related to food security.

The profiling area of SMAGRI is “Climate-smart agriculture” (CSA), an integrated approach to
managing landscapes addressing the interlinked challenges of food security and climate change.
SMAGRI unites 3 knowledge domains of our university (Savonia UAS) agri-food, water, and digital technology under this theme.

Tavoitteet ja millaisiin ongelmiin hankkeella haetaan ratkaisua: Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet jakautuvat entistä epätasaisemmin: maaperä kuivuu keväällä ja alkukasvukaudesta samalla kun sademäärä kasvaa syksyllä ja talvella. Sateet tulevat kasvukaudella myös entistä rankempina. Peltoviljelyssä kosteusolojen tulisi olla kuitenkin optimaalisia koko kasvukauden ajan. Tehokkaan kuivatuksen sijaan tarvitsemme kokonaisvaltaisempaa vesienhallintaa.

Goals and what kind of problems the project seeks to solve: As a result of climate change, rainfall is distributed more unevenly: the soil dries out in the spring and early growing season, while the amount of precipitation increases in autumn and winter. During the growing season, the rains will also be even heavier. In plant farming, however, the moisture conditions should be optimal throughout the growing season. Instead of efficient drainage, we need more comprehensive water management.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä: Kehitämme säätösalaojitukseen mittaus- ja ennustedataa hyödyntävää automatiikkaa. Työtä tehdään paikallisen maatalousyrittäjän kanssa 14 ha pilottilohkolla. Tavoitteena on älykäs säätökaivo, jonka avulla sulamis- ja sadantavesiä saisi pidättymään lohkolle samalla kun riittävä kuivatus turvataan.

Kosteusolojen tasaamisen lisäksi arvokkaat ravinteet sekä kiintoaine pitäisi saada pysymään pellolla ja kasvukunto hyvänä, joten säätöön tarvittavan datan lisäksi mittaamme vedenlaatua ja virtaamia sekä maan kasvukuntoa pilottilohkolla.

Concrete measures of the project: We develop automation that utilizes measurement and forecast data. The work is done with a local agricultural entrepreneur on a 14 ha pilot field. The goal is an automation technology, which would allow meltwater and rainwater to be retained on the field while ensuring adequate drainage.

In addition to equalizing the moisture conditions, the valuable nutrients and solid matter must remain in the field and the growth condition should be good, so in addition to the data needed for regulation, we measure the water quality and flows as well as the growth condition of the soil in the pilot field.

Kohderyhmä ja toimialue: Maatalousyrittäjät ja teknologia-alan yritykset. Valtakunnallinen hanke.

The target group: Farmers and companies in the technology sector

Hankkeen toteuttaja(t):
Savonia ammattikorkeakoulun Luonnonvara-ala, Ympäristötekniikka ja DigiCenter Pohjois-Savo.

Applicant: Savonia University of Applied Sciences

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Funding applied from the Ministry of Education and Culture

Yhteyshenkilö(t):
– Inka Nykänen, projektipäällikkö, +358447856641, inka.nykanen@savonia.fi, Savonia (Luonnonvara-ala)
– Marko Häkkinen, testausinsinööri, +358447856836, marko.hakkinen@savonia.fi, Savonia (Ympäristötekniikka)
– Aki Happonen, digikehityspäällikkö, +358447856033, aki.happonen@savonia.fi, Savonia (DigiCenter)

Contact persons of the project:
– Inka Nykänen, Project Manager, +358447856641, inka.nykanen@savonia.fi, Savonia UAS (Agriculture and Rural Industries)
– Marko Häkkinen, Test Engineer, +358447856836, marko.hakkinen@savonia.fi, Savonia UAS (Environmental Engineering)
– Aki Happonen, Digital Development Manager, +358447856033, aki.happonen@savonia.fi, Savonia UAS (Savonia’s DigiCenter)

Löydät hankkeen somesta: Laari.infon somekanavilta Facebookista, Instagramista ja YouTubesta sekä hashtagilla #Smagri

You can find the project from the social media channels of Laari.info (Facebook, Instagram and YouTube). The project use hashtag #Smagri


Hankkeen julkaisut:

Pelloilla tarvitaan ilmastoviisasta vesienhallintaa (www-linkki)

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana:

6.5.2024 Savolainen peltopolkka – ilmastoviisaat askelsarjat varautumiseen ja sopeutumiseen -seminaari
27.3.2024 ja 11.4.2024 Ilmastoriski-työpajat
28.11.2023 Vahvuusalat tutuksi, Ruokaliiketoiminta. Savonian kampus, Kuopio
21.11.2023 Valumavesien hallintapäivä, Kannus