Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut

Muu

Hankkeen toiminta-aika: 01.01.2024 – 31.12.2025

Kuiviketurpeen saatavuus heikkenee lähivuosina samalla, kun energiaturpeen väheneminen ohjaa puupohjaisia materiaaleja energiakäyttöön kuivikekäytön sijaan. Nämä tekijät heikentävät merkittävästi nykyisten kuivikkeiden saatavuutta ja nostavat kuivituksen hintaa.

Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut -hanke kartoittaa terveellisiä, turvallisia ja kestävästi tuotettuja kuivikkeita turpeen tilalle. Hankkeessa keskitytään lypsykarjojen kuivikevaihtoehtoihin. Hankkeessa selvitetään eri kuivikkeiden ominaisuuksia monialaisesti eläinten, ihmisten ja ympäristön näkökulmasta sekä kuivituksen asettamat vaatimukset rakennusten suunnittelulle, toiminnallisuudelle ja päivittäisille työtehtäville. Hankkeessa kootaan hajallaan olevaa tutkimustietoa ja yhdistetään se lypsykarjatiloilta saatavaan mitattuun ja kokemusperäiseen tietoon ja osaamiseen eri kuivikkeista ja niiden käytettävyydestä. Koottuun tietoon perustuen tuotetaan monipuolinen, puolueeton tietopaketti lypsykarjojen kuivikevalintojen tueksi.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä:

  • kirjallisuuskatsaus, johon kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa ja kokemusperäistä tietoa eri kuivitusvaihtoehdoista
  • mittaukset lypsykarjatiloilla: navetan olosuhteet ja kuivikkeiden laatu (pH, kosteus, lämpötila, kaasut, pöly), työn käyttö, logistiikka, toiminnallisuus, työntekijöiden altistus, eläinten hyvinvointi
  • selvitykset toiminnallisuudesta ja rakenneratkaisuista ja niiden huomioiminen rakennesuunnittelussa
  • kuivitusratkaisujen taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten vertailu
  • viestintä

Kohderyhmä ja toimialue: lypsykarjatilojen yrittäjät, karjatilojen työntekijät, alan neuvojat, opettajat ja tutkijat sekä eläinlääkärit ja maatalouden rakennussuunnittelijat
Hankealueena Pohjois-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat:
Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)
Oulun yliopisto/Mittaustekniikan laitos
Luonnonvarakeskus LUKE
Työtehoseura TTS
Työterveyslaitos TTL
Oulun ammattikorkeakoulu
Kpedu

Hankkeen rahoittaja(t): JTF –rahoitus (oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus) Pohjois-Savon Liiton kautta

Yhteyshenkilö(t):
Eeva-Kaisa Pulkka, projektipäällikkö, 044 785 6131, eeva-kaisa.pulkka@savonia.fi, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeen tietosuojaseloste Hankkeessa kerättyjä henkilötietoja käytetään vain hankkeen sisäiseen tarkoitukseen eikä niitä luovuteta muille tahoille.


Hankkeen julkaisut:

Tapahtumat/tilaisuudet, joissa hanke on ollut toteuttajana/osatoteuttajana/osallistujana: